Baner

Faktury 2014

Niestety wielu przedsiębiorców nie zapoznało się z nowymi przepisami jakie obowiązują od 1 stycznia 2014 odnośnie do wystawiania faktur. Stąd pytania, dlaczego obecnie faktury nie mają słowa VAT w dlaczego na fakturach nie ma oznaczenia Oryginał / Kopia. 

Od 1 stycznia 2014 roku przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zasady wystawiania faktur regulują od stycznia 2014 r. nowo dodane art. 106a-106q ustawy o VAT.

Najważniejszą zmianą jest to, iż faktury można wystawiać nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Przy czym w art. 106i ust. 7 ustawy wskazano dodatkowo, że faktury nie będą mogły być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi (bądź wcześniejszej zapłaty).
 
Jednak obowiązek podatkowy w VAT powstaje teraz co do zasady z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, niezależnie od momentu wystawienia faktury.  A zatem jeśli chodzi o podatek VAT nie jest już ważna data wystawienia faktury a data zakończenia dostawy towaru/usługi.
 
W przypadku faktur zaliczkowych to jesteśmy zmuszeni wystawić taką fakturę nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Dzięki temu rozwiązaniu, jeśli otrzymaliśmy zaliczkę np. 2 kwietnia 2014 roku a usługę wykonaliśmy 30 kwietnia to fakturę musimy zgodnie z zasadami wystawić do 15 maja 2015 roku. Faktury zaliczkowe mogą również być wystawiane wcześniej przed otrzymaniem zaliczki. Jednak i w tym wypadku obowiązuje zasada, iż faktury nie można wystawić wcześniej niż 30 dni przed datą otrzymania całości lub części zapłaty.
 
Nowe przepisy umożliwiają nam wystawianie faktur zbiorczych za cały miesiąc dla danego klienta. Jest to bardzo wygodnie zrealizowane w programie MR FAKTURY PRO. Takie faktury wystawiane są na podstawie wystawionych WZ Sprzedaż. Należy tylko pamiętać, że taka faktura musi być wystawiona do 15 dnia miesiąca po miesiącu jaki obejmuje sprzedaż na tej fakturze. 
 
Jeśli wystawiono fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego w walucie obcej, wówczas sprzedawca powinien na niej zawrzeć przeliczenia kwot w walucie na polskie złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Wcześniejsze wystawienie faktury pozwoli na przyjęcie jednego kursu waluty obcej dla usług zafakturowanych przed ich wykonaniem.  U nabywcy faktura ta nie będzie stanowiła jednak podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na niej w terminie otrzymania faktury, ale dopiero z momentem powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy.
Jeśli osoba fizyczna lub firma nie podlegająca VAT prosi nas o wystawienie faktury to jesteśmy zobowiązani do jej wystawienia do 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę. Jeśli nabywca zażąda wystawienia faktury najpóźniej z upływem miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę - wtedy fakturę należy wstawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar, wykonano usługę lub dokonano wpłaty zaliczki.
 
Co do tego jak powinna wyglądać faktura VAT opisuje to Ustawa o VAT Art. 106e Ustawy o VAT. Program MR FAKTURY PRO jest dostosowany do tych wymogów ustawy.